Algemene Voorwaarden

DE KANDIDAAT / LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.3.1 De Kandidaat mag cursussen afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de cursus in rekening te brengen in verband met de gereserveerde plaats.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname  waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven , verandering schoolrooster of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
2.8 Na 3 keer waarschuwing van rij instructeur mag de rijschool leerling weigeren te lessen en zonder enige restitutie van les gelden. Gekochte pakketten worden NOOIT terugbetaald.

 

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3
3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen 1 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop       gezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €20) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. .
3.6 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4
4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.
4.3 Examens worden gereserveerd alleen na advies van rijschool.
BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.
ARTIKEL 5
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 6
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden los betaald te worden of een vervolgpakket.
7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
7.3 Een les pakket is maximaal 6 maanden geldig na aankoopdatum.

VRIJWARING:

ARTIKEL 8
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag. Na 3 keer waarschuwing mag de rijschool leerling weigeren om te lessen.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Heb je vragen?